Založení s.r.o. do 100 Euro? Nesmysl!

Dne 23. května 2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 161/2016 Sb., na základě kterého dochází ke snížení nákladů na založení a vznik jednoduchých společností s ručením omezeným. Tento zákon nabývá účinnosti dne 7. června 2016. Přijetím tohoto zákona Česká republika sleduje naplnění tzv. předběžných podmínek Evropské unie na podporu malých a středních podniků. Tyto předběžné podmínky vyžadují, aby v členských státech EU bylo možné založit podnik s náklady do 100 Euro. No nezní to krásně? Ale jaká bude skutečnost v nadcházejících dnech? Je celková suma do 100 Euro reálná?

První otázkou, na kterou se bude v praxi složitě hledat odpověď, je definice pojmu jednoduchá s.r.o. (zákon v tomto případě hovoří o zakladatelském právní jednání, které bude obsahovat pouze povinné náležitosti předepsané občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích). Již v této fázi se přístup a výklad jednotlivých notářů liší, a to nejméně ohledně určení, zda do povinných náležitostí lze zahrnout druh podílů, existenci kmenových listů, odlišnou úpravu hlasovacích práv na valné hromadě apod. Nicméně zde se dá předpokládat, že s přibývajícím časem se praxe většiny notářů ustálí na více či méně shodném stavu.

 

Přejděme ale k vytyčené maximální ceně a pojďme počítat. Snížená odměna notáře za zakladatelský dokument 2 000,- Kč, správní poplatek za zápis společnosti do živnostenského rejstříku 1 000,- Kč, osvědčující notářský zápis, kterým byl osvědčen obsah dalších listin potřebných pro zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku ve výši 1 000,- Kč, odměna notáři za zápis společnosti do obchodního rejstříku ve výši 300,- Kč, správní poplatky za ověření podpisů, výpis z rejstříku trestů jednatele či výpis z katastru nemovitostí ca. 290,- Kč. Zapomenout nelze ani na některé banky, které stále účtují poplatky za založení zvláštního účtu, na který je splácen základní kapitál. Ať to člověk počítá zleva či zprava, dostáváme se nejméně na 4 590,- Kč, odpovídající ekvivalentu ca. 170 Euro. Zřejmě nás tak v dohledné době čekají další úpravy, neboť ona magická 100 eurová hranice je dávno překonána.

 

Podpora malých a středních podniků zní přímo lahodně. Ale je tato podpora dostatečná? Nebylo by smysluplnější podpořit začínající podnikatele například tím, že jim zkrátíme dobu pro založení jednoduché formy společnosti na minimum převážně tak, že zjednodušíme onu povinnou administrativu, která je s tím pevně svázaná? Nestačilo by, aby k založení základní formy s.r.o. s tzv. volnou živností, u které není nutné zkoumat téměř žádné předpoklady žadatele, postačovalo zajištění souhlasu vlastníka s umístěním sídla a notář by mohl přímo při jedné návštěvě provést zápis takové společnosti do obchodního rejstříku? Jaký má smysl přezkum oprávnění k umístění sídla ze strany živnostenských úřadů a následně přezkum téhož notářem provádějícím zápis do obchodního rejstříku? Základní kapitál by mohl být kupříkladu 10 000,- Kč; jeho splacení do pokladny společnosti v hotovosti by se prokazovalo přímo notáři. Kdo by chtěl mít kapitál vyšší či by chtěl podnikat v některém z regulovaných oborů, by postupoval podle ustáleného způsobu zakládání. Jednoduché základní s.r.o. by tak člověk založil za hodinu; náklady by v takovém případě nemusely dosáhnout ani oněch vytyčených 100 Euro.

Více na www.hcaa.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *